Art Home
Image default
Woningen

Enkele wegen om je kind te dienen bij de aankoop van een apartement of huis.

Als je je kind geldelijk wil assisteren om een bouwgrond, huis of apartement te aanschaffen kan je op verscheidene wegen te werk gaan. We neerzetten enkele mogelijkheden op een rijtje.

A. Leen mee bij de bank

Banken zijn, gelet op de strikte regels waaraan borgstellingen moet voldoen, vaak geneigd om niet met borgen te werken. Zij vragen wel eens dat je de kredietverlening van je kind zelf mee aangaat en dat je direct ook een deel van het onroerend goed aankoopt. Op die manier word je zowel mede-eigenaar als medekredietnemer. Denk er goed over na vooraleer je op zulk voorstel ingaat. Daar je hoofdelijk medekredietnemer bent riskeer je naar de bank toe op te kolken voor de volledige lening. Dat is echter nog niet alles. Daarenboven heeft het feit dat je mede-eigenaar bent van het onroerend goed van je kind vervelende resultaten als je bv. Twist krijgt met je kind of als je overlijdt en je nog andere nageslacht hebt. Een deel van het onroerend goed valt dan immers in je erfenis. Wil je kind zometeen jouw deel overkopen dan brengt dat aanzienlijke kosten met zich. Je moet namelijk ter een notaris passeren en er moet delingsrechten geworden betaald.

B. Leen een bedrag

Je kan aan je kind vooreerst een som geld lenen. Je kan wederzijds afspreken wat de duurtijd is van de lening en welke intrest je zoon of dochter je moet betalen. Je kan direct overeenkomen op welke momenten je kind bedragen moet aflossen en wanneer de afgesproken intrest moet geworden betaald. Je zou ook afwegen verzekeren kunnen nemen. Het is aangewezen deze contract op matriaal te zetten. Maak een afspraak op waarin de precieze afspraken staan. Dit moet geworden opgemaakt in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn en elke partijtje moet een origineel ontvangen. Heeft je kind een medestander dan is het aangewezen dat deze mee kredietnemer wordt. Bepaal dan in het afspraak dat je kind en zijn medestander hoofdelijk verantwoordelijk zijn tot terugbetaling van de bedragen die je hen leende.

C. Doe een donatie

Je kan aan je kind ook een donatie doen van een som geld. Het is vitaal dat je daarenboven de juiste stukken opstelt. Doe hiervoor een beroep op een notaris of iemand die voldoende juridisch geschoold is. Mogelijk wil je immers de zekerheid dat je kind het geld alleen zal benutten voor de kopen en niet om het bv. Te slijten aan één of andere dure reis. Daarenboven kan je door het opmaken van de juiste stukken vermijden dat als er zometeen een haar in de boter komt tussen je kind en diens medestander, de medestander met een deel van je geld weg is. Heb je meerdere broed dan moet je ook inschatten of de donatie gebeurt uitgezonderd erfdeel of niet.

D. Stel je borg

In mogelijkheid van je kind dadelijk geld te schenken of te uitlenen kan je je ook borg pretenderen tegenover de bank voor de kredieten van je kind. Op het eerste panorama lijkt dit iets te zijn dat vrij onschuldig is. Dat is het doch niet. Als je kind zijn kredieten niet terugbetaalt aan de bank draai jij ervoor op. Jij ‘waarborgt’ immersaan de bank dat je kind de lening keurig zal afbetalen. De bank zal dan het bedrag ten belope waarvan jij je borg stelde bij jou komen halen. Jij moet vervolgens bij je kind ( en eventueel diens medestander ) aankloppen om het bedrag dat je aan de bank betaalde van hen back te krijgen. Ga je toch op die wijze te werk, experimenteer dan de borgstelling te beperken. Rekest aan de bank om je maar voor een deel van het krediet van je kind te willen borgstellen. Rekest voorts om de borgstelling te beperken in de tijd en ze niet voor de ganse looptijd van het krediet te autoriseren duren.

E. Betaal een factuur

Je kan ook afwegen facturen die je kind moet vereffenen aan zijn bouwondernemer in de mogelijkheid van je kind vereffenen en dit als een vorm van schenking. Als je dit doet maak je ook hier weer best de nodige begeleidende stukken op. Op die wijze kan je discussies met je kind, de erfgenamen en de belastingdienst vermijden. Je kan er voorts via de juiste stukken voor zorgen datde medestander van je kind niet ‘meedeelt’ als ze uiteengaan.

https://be.propenda.com/keyword/apartement.html